Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Lubrzy

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja:

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnionych w BIP i serwisie internetowym Urzędu Gminy w Lubrzy

Jeśli dla danej informacji nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, podmiot ponownie wykorzystujący informację ma obowiązek:

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnianych na wniosek

Urząd Gminy w Lubrzy określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy

Warunek korzystania z informacji mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Urząd Gminy w Lubrzy określa warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany, przy wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne

Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy w Lubrzy

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny

Tryb wnioskowy udostępniania informacji do ponownego wykorzystywania

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

Wniosek można złożyć:

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ust.3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienie sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia

Urząd Gminy po rozpatrzeniu wniosku:

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Gminy w Lubrzy jest udostępniania lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady bezpłatnie.
Zgodnie jednak z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

W takim przypadku Urząd przedstawia wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty w tym związane.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonym we wniosku oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

W zakresie nieobjętym powyższą informacją, zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. O otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dz. U. 2021, poz 1641)

Wersja XML