Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cyfrowa Gmina

Brak opisu obrazka

Gmina Lubrza otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina” wg obowiązujących w konkursie zasad przyznawania kwoty dla poszczególnych gmin. Kwota 128 490,00 zł to limit, do którego Gmina Lubrza mogła wnioskować o przyznanie środków na realizację celu związanego z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji usług Urzędu Gminy w Lubrzy. Kwota pozyskana wynosi 127 587,76 zł.

Gmina Lubrza była uprawniona do aplikowania o wsparcie w I rundzie naboru i w grudniu 2021r. otrzymała pozytywną opinię wniosku.

W projekcie przewidziano różne formy cyfryzacji odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby i obecne możliwości Urzędu, co pozwoli na efektywne oraz racjonalne wykorzystanie zakupionego sprzętu i oprogramowania. Środki pochodzące z funduszów europejskich zostaną przeznaczone na zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług i świadczenia pracy zdalnej, przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Realizację projektu zaplanowano na 2022r., jednak nie później niż do 30.09.2023r.

Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.   

Wersja XML