Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut

Strona archiwalna

 

§ 1

1.        Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową, utworzoną na podstawie Uchwały nr X/43/90 Gminnej Rady Narodowej w Lubrzy z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy.

2.        Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy podlega organowi wykonawczemu samorządu terytorialnego w Lubrzy.

3.        Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

1)       ogólnie obowiązujących przepisów prawnych o pomocy społecznej;

2)       uchwały Gminnej Rady Nadzorczej w Lubrzy, wymienionej w ust. 1;

3)       postanowień niniejszego statutu zatwierdzonego przez Naczelnika Gminy w Lubrzy;

4)       siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest Lubrza i zakresem działania obejmuje gminę Lubrza.

 

§ 2

Na czele Ośrodka Pomocy Społecznej stoi kierownik, który kieruje jego pracą i odpowiada za jego działalność.

 

§ 3

1.        Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy prowadzenie spraw w zakresie pomocy społecznej, socjalnej a w szczególności:

1)       realizacja polityki w zakresie pomocy społecznej;

2)       ustalanie potrzeb oraz opracowanie planów ich zaspokojenia;

3)       ustalanie i realizacja pomocy środowiskowej i instytucjonalnej;

4)       praca socjalna z jednostką, rodziną i środowiskiem;

5)       wydawanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie świadczeń pomocy społecznej;

6)       rozwiązywanie problemów patologii społecznej – alkoholizmu, narkomanii, bezdomności itp.;

7)       szkolenie i instruktaż pracowników socjalnych i pozostałych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;

8)       wspieranie inicjatyw i działalności w zakresie pomocy społecznej wszelkich instytucji, organizacji, związków zawodowych, stowarzyszeń, osób fizycznych;

9)       prowadzenie spraw związanych z rehabilitacją społeczną inwalidów i osób niepełnosprawnych.

 

§ 4

W wykonaniu zadań określonych w § 3 Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z:

1)       samorządem terytorialnym;

2)       zakładami służby zdrowia;

3)       kościołem;

4)       organizacjami społecznymi, charytatywnymi i związkami zawodowymi.

 

§ 5

Zadania i organizacja wewnętrzną Ośrodka Pomocy Społecznej określa regulamin wydany przez Kierownika Ośrodka i akceptowany przez Zarząd Gminy.

 
informację wytworzył(a): Agnieszka Skomorowska
za treść odpowiada: Agnieszka Skomorowska
data wytworzenia: 27/01/2005