Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiór aktów prawa miejscowego

 

 


ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

 

Lp.

Nr i data aktu prawa miejscowego

W sprawie

Do pobrania

Nr i poz.  w          Dzienniku  Urzędowym Województwa Opolskiego

 

1

Uchwała nr XXVIII/230/2002 Rady Gminy Lubrza z 27 marca 2002r.

uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących

utraciła moc na podst.uchwały Nr XII/85/2015 z dn. 9.12.2015r.

Uchwała nr XXVIII.230.2002 z 27 marca 2002r..pdf

z 2002r. Nr 45 poz.630

 

2

Uchwała nr V/41/03 Rady Gminy Lubrza z 29 kwietnia 2003r.

uchwalenia Statutu Gminy Lubrza

utraciła moc na podst.uchwały Nr XXVI/201/2013 z dn. 27.09.2013r.

Uchwała nr V.41.03 z dn.29.04.2003r..pdf

z 2003r. Nr 51 poz.1041

 

3

Uchwała nr V/49/03 Rady Gminy Lubrza z 24 czerwca 2003r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwom Gminy Lubrza zmieniona uchwałą Nr XXXV/250/2018 z dn. 20.09.2018r.

Uchwała nr VI.49.03 z 24 czerwca 2003r..pdf

z 2003r. Nr 51 poz.10

 

4

Uchwała nr VI/52/03 Rady Gminy Lubrza z 24 czerwca 2003r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

uchwała nr VI.52.03. z dn.29.04.2003r..pdf

z 2003r. Nr 55 poz.1077

 

5

Uchwała nr VIII/75/03 Rady Gminy Lubrza z 23 października 2003r.

określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata - utracila moc na podst. uchwały nr XXI/165/2013 z dn.22 marca 2013r.

Uchwała nr VIII.75.03 z dn. 23.10.2003r..pdf

z 2004r. Nr 6 poz.118

 

6

Uchwała nr XV/127/04 Rady Gminy Lubrza z 16 września 2004r.

ustalenia wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała nr XV.127.04 z dn. 16.09.2004r..pdf

z 2004r. Nr 70 poz.1874

 

7

Uchwała nr XII/104/04 Rady Gminy Lubrza z 22 kwietnia 2004r.

zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu

Uchwała nr XII.104.04 z dn. 22.04.2004r..pdf

z 2004r. Nr 52 poz.1466

 

8

Uchwała nr XII/107/04 Rady Gminy Lubrza z 22 kwietnia 2004r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebina

 Uchwała Nr XII.107.04 z dnia 22.04.2004r..pdf

z 2004 nr 45 poz.1306

 

9

Uchwała nr XIII/119/04 Rady Gminy Lubrza z 8 czerwca 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramachjednego etatu

Uchwała nr XIII.119.04 z dn. 08.06.2004r..pdf

z 2004r. Nr 52 poz.1467

 

10

Uchwała nr XX/172/05 Rady Gminy Lubrza z 31 maja 2005r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wieś Prężynka - tereny przemysłowe- zmieniona uchwałą  nr IX/87/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29.11.2011r.

Uchwała Nr XX.172.05 z dnia 31.05.2005r..pdf

z 2005r. Nr 50 poz.1508

 

11

Uchwała Nr XXVI/225/06 Rady Gminy Lubrza z 12 kwietnia 2006r.

pozbawienia kategorii drogi gminnej

Uchwała nr XXVI.225.06 z 12 kwietnia 2006r..pdf

z 2006r. Nr 33 poz.1122

 

12

Uchwała Nr XXVI/226/06 Rady Gminy Lubrza z 12 kwietnia 2006r.

pozbawienia kategorii drogi gminnej

Uchwała nr XXVI.226.06 z 12 kwietnia 2006r..pdf

z 2006r. Nr 33 poz.1123

 

13

Zarządzenie nr 346/2006 Wójta Gminy Lubrza z dnia 16 października 2006r.

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubrza

Zarządzenie nr 346.2006 z dn.16.10.2006r..pdf

z 2006r. Nr 78 poz.2377

 

14

Uchwała Nr III/17/07 Rady Gminy Lubrza z 7 lutego 2007r.

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza - utracila moc na podst. uchwały nr XXI/170/2013 z dn.22 marca 2013r.

Uchwała nr III.17.07 z dn.07.02.2007r..pdf

z 2007r. Nr 20    poz.910

 

15.

Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy Lubrza z 25 kwietnia 2007r.

regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lubrza

Uchwała nr V.31.07 z dn.25.04.2007r..pdf

z 2007r. Nr 41 poz.1485 - UCHYLONA uchwałą nr XXVIII/226/2021 z dn. 24.06.2021r.

 

16.

Uchwała Nr V/34/07 Rady Gminy Lubrza z 25 kwietnia 2007r.

podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Uchwała nr V.34.07 z dn. 25.04.2007r..pdf

z 2007r. Nr 40 poz.1496

 

17.

Uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy Lubrza z 25 kwietnia  2007r.

określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Uchwała nr V.35.07 z dn.25.04.2007r..pdf

z 2007r. Nr 37 poz.1411

 

18.

Uchwała Nr VI/42/07 Rady Gminy Lubrza z 29 czerwca 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lubrza

Uchwała nr VI.42.07 z dn. 29.06.2007r..pdf
UTRACIŁA MOC na podst. Uchwały nr XXVIII/226/2021 z dn. 24.06.2021r.

z 2007r. Nr 55 poz.1749

 

19.

Uchwała Nr XI/84/08 Rady Gminy Lubrza  z 28 lutego 2008r.

zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki - zmieniona uchwałą Rady Gminy Lubrza nr XIII/92/08 z dn.30.04.2008r.

Uchwała nr XI.84.08 z dn. 28.02.2008r..pdf

z 2008r. Nr 36 poz.1292

 

20.

Uchwała Nr XIII/92/2008 Rady Gminy Lubrza z 30 kwietnia 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki

Uchwała nr XIII.92.2008 z dn.30.04.2008r..pdf

z 2008r. Nr 36 poz.1294

 

21.

Uchwała NrXIII/94/2008 Rady Gminy Lubrza z 30 kwietnia 2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata - utracila moc na podst. uchwały nr XXI/165/2013 z dn.22 marca 2013r.

Uchwała nr XIII.94.08 z dn.30.04.2008r..pdf

z 2008r. Nr 38 poz.1337

 

22.

Uchwała NrXVI/123/08 Rady Gminy Lubrza z 5 września 2008r.

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr XVI.123.08 z dn.05.09.2008r..pdf

z 2008r. Nr 74, poz.1909

 

23.

Uchwała Nr XXI/151/09 Rady Gminy Lubrza z 24 kwietnia 2009r.

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania-  utraciła moc na podst.uchwały Nr XX/163/2013 z dn. 28.02.2013r.

Uchwała nr XXI.151.09 z dn.24.04.2009r..pdf

z 2009r. Nr 42 poz.740

 

24.

Uchwała Nr XXI/152/09 Rady Gminy Lubrza z 25 kwietnia 2009r.

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza zmieniona uchwałą Nr XXVI/202/2013 z dn. 27.09.2013r. oraz uchwałą Nr XXXV/251/2018 z dn. 20.09.2018r.

Uchwała nr XXI.152.09 z dn.24.04.2009r..pdf

zmieniona Uchwałą Nr XI/77/2019 z dnia 26.08.2019r.

z 2009r. Nr 42 poz.741

 

25.

Uchwała Nr XXIII/166/09 Rady Gminy Lubrza z 29 września 2009r.

nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubrza

Uchwała nr XXIII.166.09 z dn. 29.09.2009r..pdf

z 2009r. Nr 98 poz.1368

 

26.

Uchwała Nr XXIII/170/09 Rady Gminy Lubrza z 29 września 2009r.

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Uchwała nr XXIII.170.09 z dn. 29.09.2009r..pdf

z 2009r. Nr 98 poz.1369

 

27.

Uchwała Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z 29 września 2009r.

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza - zmieniona uchwałą Rady Gminy Lubrza nr XXVI/188/09 z 29 grudnia 2009r., uchwałą Rady Gminy Lubrza nr XIV/119/2012 z 27 czerwca 2012r., nr XXXIV/242/2018 z 14 czerwca 2018r.- UTRACIŁA MOC na podst. Uchwały Nr XXXV/252/2018 z dn. 20.09.2018r.

Uchwała nr XXIII.171.09 z dn. 29.09.2009r..pdf

z 2010r. Nr 16 poz.239

 

28.

Uchwała Nr XXIII/173/09 Rady Gminy Lubrza z 29 września 2009r.

pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych

Uchwała nr XXIII.173.09 z dn. 29.09.2009r..pdf

z 2009r. Nr 98 poz. 1370

 

29.

Uchwała Nr XXIII/174/09 Rady Gminy Lubrza z 29 września 2009r.

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr XXIII.174.09 z dn. 29.09.2009r..pdf

z 2009r. Nr 98 poz. 1371

 

30.

Uchwała Nr XXV/185/09 Rady Gminy Lubrza z 26 listopada 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony - utracila moc na podst. uchwały nr XXI/165/2013 z dn.22 marca 2013r.

Uchwała nr XXV.185.09 z dn. 26.11.2009r..pdf

z 2009r. Nr 118 poz.1794

 

31

Uchwała Nr XXVI/188/09 Rady Gminy Lubrza z 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29.09.2009 roku w sprawie okreslenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnieńz obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza -zmieniona uchwałą nr XIV/119/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r.

Uchwała nr XXVI.188.09 z dn. 29.12.2009r..pdf

z 2010r. Nr 16 poz.240

 

32.

Uchwała Nr XXIX/208/2010 Rady Gminy Lubrza z 30 kwietnia 2010r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2010 - 2014

Uchwała nr XXIX.208.2010 z dn. 30.04.2010r..pdf

z 2010r. Nr 67 poz.870

 

33.

Uchwała Nr XXX/215/2010 Rady Gminy Lubrza z 29 czerwca 2010r.

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała nr XXX.215.2010 z dn.29.06.2010r..pdf

z 2010r. Nr 86 poz.1027

 

34

Uchwała Nr XXXI/220/2010 Rady Gminy Lubrza z 30 września 2010r.

podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Uchwała nr XXXI.220.2010 z dn.30.09.2010r..pdf

z 2010r. Nr 128 poz.1456

 

35.

Uchwała Nr XXXI/227/2010 Rady Gminy Lubrza z 30 września 2010r.

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubrza i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do ich udzielania

Uchwała nr XXXI.227.2010 z dn. 30.09.2010r..pdf

z 2010r. Nr 128 poz.1457

 

36.

Uchwała Nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z 15 października 2010r.

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zmieniona uchwałą Rady Gminy Lubrza nr  III/21/2011 z dn.26 stycznia 2011r. i uchwałą Rady Gminy Lubrza nr XV/131/2012 z dnia 14 września 2012r. oraz uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr X/56/2015 z dn. 21.09.2015r.raz uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XXXV/253/2018 z dn. 20.09.2018r.

Uchwała nr XXXII.232.2010 z dn. 15.10.2010r..pdf
utraciła moc na podst.Uchwały Nr XXII/174/2020 z dn. 29.09.2020r

z 2010r. Nr 135 poz.1567

 

akt posiada tekst jednolity
( Uchwała Nr XXIX/194/2017 z dn. 31.10.2017r.)

Uchwała Nr XXIX.194.2017 z dnia 31 października 2017r..pdf
 

Dz. Urz Woj. Opolskiego poz. 2735 z dn. 6.11.2017r. z 2018r. 

37.

Uchwała Nr III/15/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza.

UCHWAŁA Nr III-15-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf

 z 2011r. Nr 26 poz.323

 

38.

Uchwała Nr III/16/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC

UCHWAŁA Nr III-16-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf

 z 2011r. Nr 22 poz.363

 

39.

Uchwała Nr III/21/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 stycznia 2011r.

zmieniającą Uchwałę nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 października 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza.

UCHWAŁA Nr III-21-2011 z dn. 26.01.2011r..pdf akt pierwotny posiada tekst jednolity

 z 2011r. Nr 26 poz.324

 

40.

Uchwała Nr IV/29/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 lutego 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr VIII/75/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 23 października 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.- utracila moc na podst. uchwały nr XXI/165/2013 z dn.22 marca 2013r.

UCHWAŁA nr IV-29-2011 z dn. 2011-02-23.pdf

 z 2011r. Nr 41 poz.514

 

41.

Uchwała Nr V/34/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r.


w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Lubrza.

UCHWAŁA nr V-34-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf

 z 2011r. Nr 62 poz.792

 

42.

Uchwała Nr V/38/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania- zmieniona uchwałą nr VI/50/2011 Rady Gminy Lubrza z dn.28.06.2011r. Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/64/2015 z dn. 28.10.2015r.

Uchwala nr V-38-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf

 z 2011r. Nr 76 poz.947

 

43.

Uchwała Nr V/39/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011r.

  w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Dytmarowie.

UCHWAŁA nr V-39-2011 z dn. 27.04.2011r..pdf

 z 2011r. Nr 69 poz.868

 

44.

Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubrza

UCHWAŁA nr VI-48-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf

 z 2011r. Nr 82 poz.1076

 

45.

Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lubrza.utraciła moc na podst.uchwały Nr XXXII/275/2014 z dn. 17.06.2014r.

UCHWAŁA nr VI-49-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf

 z z 2011r. Nr 82 poz.1077

 

46.

Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę nr V/38/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

UCHWAŁA nr VI-50-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf

 z 2011r. Nr 76 poz.948

 

47.

Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody. - uchylona uchwałą Rady Gminy Lubrza nr VIII/68/2011 z dnia 24 października 2011r.


UCHWAŁA nr VI-57-2011 z dn. 28.06.2011r..pdf

 nie publikowana

 

48.

Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz granic ich obwodów - utraciła moc  na podstawie uchwały nr IX/80/2011 Rady Gminy Lubrza z dn.29.11.2011r.

UCHWAŁA nr VII-58-2011 z dn. 29.08.2011r..pdf

 z 2011r. Nr 110 poz.1335

 

49.

Uchwała Nr VIII/70/2011 Rady Gminmy Lubrza z dnia 24 października 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza.

UCHWAŁANr VIII-70-2011 z dn. 2011.10.2011r..pdf

 z 2011r. Nr 129 poz.1525

 

50.

Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Gminmy Lubrza z dnia 24 października 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości , zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.- utraciła moc na podstawie uchwały nr IX/86/2011 Rady Gminy Lubrza z dn.29 listopada 2011r.

UCHWAŁANr VIII-73-2011 z dn. 2011.10.2011r..pdf

 z 2011r. Nr 135 poz.1624

 

51.

Uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r.

sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/69/2015 z dn. 28.10.2015r.

UCHWAŁANr VIII-74-2011 z dn. 2011.10.2011r..pdf

 z 2011r. Nr 130 poz.1544

 

52.

Uchwała Nr VIII/77/2011 Rady Gminmy Lubrza z dnia 24 października 2011r.

w sprawie podatku od środków transportowych- zmieniona uchwałą nr IX/85/2011 Rady Gminy Lubrza z dn.29 listopada 2011r.Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/75/2015 z dn. 28.10.2015r.

UCHWAŁANr VIII-77-2011 z dn. 2011.10.2011r..pdf

 z 2011r. Nr 135 poz.1625

 

53.

Uchwała Nr VIII/78/2011Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza

UCHWAŁANr VIII-78-2011 z dn. 2011.10.2011r..pdf

 z 2011r. Nr 130 poz.1545

 

54.

Uchwała Nr VIII/79/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 24 października 2011r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2012 roku.

UCHWAŁANr VIII-79-2011 z dn. 2011.10.2011r..pdf

 z 2011r. Nr 130 poz.1546

 

55.

Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz granic ich obwodów.

UCHWAŁA Nr IX-80-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf

 z 2011r. Nr 154 poz.1974

 

56.

Uchwała Nr IX/81/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

UCHWAŁA Nr IX-81-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf

 z 2011r. Nr 154 poz.1976

 

57.

Uchwała Nr IX/82/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

UCHWAŁA Nr IX-82-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf

 z 2011r. Nr 154 poz.1976

 

58.

Uchwała Nr IX/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza.- utracila moc na podst. uchwały nr XXI/167/2013 z dn.22 marca 2013r.

UCHWAŁA Nr IX-83-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf

 z 2011r. Nr 154 poz.1977

 

59.

Uchwała Nr IX/85/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/77/2011 z dnia 24 października 2011r w sprawie podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr IX-85-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf

z 2011r. Nr 141 poz.1753

 

60.

Uchwała Nr IX/86/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/74/2015 z dn. 28.10.2015r.

UCHWAŁA Nr IX-86-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf

 z 2011r. Nr 141 poz.1754

 

61.

Uchwała Nr IX/87/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zmiany Załącznika nr 3 do Uchwały nr XX/172/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 31 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wieś PRĘŻYNKA – TERENY PRZEMYSŁOWE.

UCHWAŁA Nr IX-87-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf

 z 2012r. poz.248

 

62.

Uchwała Nr IX/89/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 2 egzemplarzy lip drobnolistnych i 11 egzemplarzy lip europejskich.

UCHWAŁA Nr IX-89-2011 z dn. 29.11.2011r.pdf

 z 2011 Nr 154 poz.1978

 

63

Uchwała Nr XIV/119/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiazku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz określenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza

Uchwała nr XIV.119.2012 z dn. 27.06.2012r..pdf

z 2012r., poz.1072

 

64.

Uchwała Nr XIV/123/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu Utraciła moc na podst. Uchwały nr XXXII/220/2018 z dn. 27.03.2018r.

Uchwała nr XIV.123.2012 z dn. 27.06.2012r..pdf

z 2012r., poz.1073

 

65.

Uchwała Nr XV/128/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Lubrza na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
zmieniona uchwałą nr XXXIII/282/2014 z dn. 23.09.2014r. oraz uchwałą Nr IX/51/2015 z dnia 2.07.2015r. - Utraciła moc na podst. Uchwały nr XXXII/221/2018 z dn. 27.03.2018r.

Uchwała nr XV.128.2012 z dn.14.09.2012.pdf

z 2012r.  poz.1292

 

66.

Uchwała Nr XV/131/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza

Uchwała nr XV.131.2012 z dn.14.09.2012.pdf
akt pierwotny posiada tekst jednolity

z 2012r. poz.1391

 

67.

Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2012 - 2016

Uchwała nr XV.134.2012 z dn.14.09.2012.pdf

z 2012r. poz.1392

 

68.

Uchwała Nr XV/130/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 września 2012r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi i Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza

Uchwała nr XV.130.2012 z dn.14.09.2012.pdf

z 2012r. poz.1424

 

69

Uchwała Nr XVI/140/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2013r.

Uchwala Nr XVI.140.2012 z dn. 31.10.2012r..pdf

z 2012r. poz. 1615

 

70

Uchwała Nr XIX/151/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpywowych i transportu nieczystości ciekłych utracila moc na podst. uchwały nr XX/163/2013 z dn.28 lutego 2013r.

Uchwała Nr XIX.151.2012 z dn. 28.12.2012r.006.pdf

 

 

71

Uchwała Nr XIX/152/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza zmieniona uchwałą Nr XXVI/202/2013 z dn. 27.09.2013r.

Uchwała Nr XIX.152.2012 z dn. 28.12.2012r..pdf

 z 2013r. poz. 459 z dn. 13.02.2013r.

 

72

Uchwała Nr XIX/158/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie budzetu Gminy Lubrza na rok 2013.

Uchwała Nr XIX.158.2012 z dn. 28.12.2012r..pdf

 z 2013r. poz. 557

 

73

Uchwała Nr XX/163/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

PDFUchwała Nr XX.163.2013 z dn. 28.02.2013r..pdf
 

opublikowana  w dniu 03.06.2013r. poz 1282

Uchwała zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojew.Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr NK.III.4131.6.27.2013.KK z dnia 31.05.2013r.

WYROK WSA z dnia 17.10.13r. sygn. II SA/Op 298/13  nieważność § 1 pkt 7, PDFWyrok WSA do uchwały nr XX.163.2013 z dnia 28.02.2013r..pdf

 

74

Uchwała Nr XXI/165/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr XXI.165.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf

opublikowana  w dniu 11.06.2013r. poz 1376

Uchwała zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojew.Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr NK.III.4131.6.28.2013.KK z dnia 11.06.2013r.

WYROK WSA z dnia 28.10.13r. sygn. II SA/Op 299/13  nieważność § 7 pkt 1, § 10 ust. 2, § 11, § 12, § 13, § 14 ust, 2, § 17, § 18 ust. 3 - UCHYLONA UCHWAŁĄ Nr VI/43/2019 z dn. 25.04.2019r.

 

75

Uchwała Nr XXI/167/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza.

utraciła moc na podst. Uchwały        Nr XXXI/270/14 z dn. 15.04.14r.

Uchwała Nr XXI.167.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf

 

opublikowana  w dniu 11.06.2013r. poz 1377

Uchwała zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojew.Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr NK.III.4131.6.29.2013.KK z dnia 11.06.2013r.

WYROK WSA z dnia 29.10.13r. sygn. II SA/Op 300/13 - stwiardzono nieważność par. 4

 

76

Uchwała Nr XXI/169/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza na 2013r.

Uchwała Nr XXI.169.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf

opublikowana  w dniu 16.05.2013r. poz 1167)

 

77

Uchwała Nr XXI/170/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza.

Roztrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego do Uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXI1702013 z dn. 22.03.2013r..pdf

zmieniona uchwałami : nr XXIX/232/2013 z dn. 20 grudnia 2013r., XXXIV/299/2014 z dn. 28.10.2014r.Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/65/2015 z dn. 28.10.2015r.

Uchwała Nr XXI.170.2013 z dn. 22.03.2013r...pdf

 

opublikowana  w dniu 31.05.2013r. poz 1274

 

78

Uchwała Nr XXI/171/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.- zmieniona  uchwałą nr XXXIV/300/2014 z dn. 28.10.2014r.Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/66/2015 z dn. 28.10.2015r.

Uchwała Nr XXI.171.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf

opublikowana  w dniu 25.04.2013r. poz 1015)

 

79

Uchwała Nr XXI/172/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie postanowienia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XXI.172.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf

Uchylona Uchwałą Nr XX/140/2020
z dn. 18.06.2020r.

(opublikowana  w dniu 12.04.2013r. poz 945) 

 

80

Uchwała Nr XXI/174/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia      22 marca 2013r.

   w sprawie terminu, częstotliwości i  trybu uiszczaniu opłat za    gospodarowanie   odpadami                 komunalnymi.Utraciła moc na               podst.          Uchwały nr XI/70/2015 z dn.  28.10.2015r.

Uchwała Nr XXI.174.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf

(opublikowana  w dniu 20.05.2013r. poz 1183)

 

81

Uchwała Nr XXI/175/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.zmieniona uchwałą nr XXIX/233/2013 z dn. 20 grudnia 2013r.Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/71/2015 z dn. 28.10.2015r.

Uchwała Nr XXI.175.2013 z dn. 22.03.2013r..pdf

(opublikowana  w dniu 20.05.2013r. poz 1184)

 

82

Uchwała Nr XXII/183/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwała Nr XXII.183.2013 z dn. 26.04.2013r...pdf

NIEWAŻNA-Roztrzygniecie nadzorcze Wojewody Opolskiego NK.III.4131.1.37.2013.KK z dn. 31.05.2013r.

 

83

Uchwała Nr XXIII/188/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr XXIII.188.2013 z dn. 29.05.2013r...pdf

Uchylona Uchwalą Nr IV/16/20-15 z dnia 9.02.2015r.

(opublikowana  w dniu 10.06.2013r. poz 1355)

 

84

Uchwała Nr XXIV/193/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013r.

zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013r.

Uchwała Nr XXIV.193.2013 z dn. 26.06.2013r..pdf

(opublikowana  w dniu 05.07.2013r. poz 1619)

 

85

Uchwała Nr XXIV/195/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 26 czerwca 2013r.

określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXIV.195.2013 z dn. 26.06.2013r..pdf
TEKST JEDNOLITY - Uchwała Nr XXXVI/257/2018 z dn. 31.10.2018r.

Uchylona uchwałą Nr XII/85/2019 z dn. 27.09.2019r.

(opublikowana  w dniu 02.07.2013r. poz 1555)

 

86

Uchwała Nr XXV/199/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 sierpnia 2013r.

zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013r.

UCHWAŁA nr XXV.199.2013 z dnia 30.08.2013r...pdf

(opublikowana  w dniu 10.09.2013r. poz 1955)

 

87

Uchwała Nr XXVI/201/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013r.

uchwalenia Statu Gminy Lubrza - uchylona uchwałą Nr XXXV/248/2018 z dn. 20.09.2018r.

Uchwała Nr XXVI.201.2013 z dn. 27.09.2013r..pdf

(opublikowana  w dniu 09.10.2013r. poz 2125)

 

88

Uchwała Nr XXVI/202/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013r.

zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXVI.202.2013 z dn. 27.09.2013r..pdf

(opublikowana  w dniu 09.10.2013r. poz 2126)

 

89

Uchwała Nr XXVI/206/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013r.

zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013r.

Uchwała Nr XXVI.206.2013 z dn. 27.09.2013r..pdf

(opublikowana  w dniu 09.10.2013r. poz 2127)

 

90

Uchwała Nr XXVII/209/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r.

 zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2013 rok.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013 rok.

 

(opublikowana  w dniu 08.11.2013r. poz 2424)

 

91

Uchwała Nr XXVII/212/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r.

 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA-LUBRZA.

Uchwala Nr XXVII.212.2013 z dn.30.10.2013r..pdf

 

(opublikowana  w dniu 18.11.2013r. poz 2517)

 

92

Uchwała Nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA.

Uchwała Nr XXVII.214.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf

 

(opublikowana  w dniu 18.11.2013r. poz 2518)

 

93

Uchwała Nr XXVII/216/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE-NOWY BROWINIEC.

Uchwała Nr XXVII.216.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf

 

(opublikowana  w dniu 18.11.2013r. poz 2519)

 

94

Uchwała Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy

Uchwała Nr XXVII.218.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf

 

(opublikowana  w dniu 18.11.2013r. poz 2520)

 

95

Uchwała Nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2013r.

nadania nazwy „Rondo Stanisława Szozdy”.

Uchwała Nr XXVII.221.2013 z dn. 30.10.2013r..pdf

 

(opublikowana  w dniu 08.11.2013r. poz 2425)

 

96

Uchwała Nr XXVIII/224/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2013r.

zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013r.

Uchwała Nr XXVIII.224.2013 z dn. 29.11.2013r..pdf

 

 

opublikowana  w dniu 04.12.2013r. poz 2647)

 

97

Uchwała Nr XXIX/230/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2013r.

Uchwała nr XXIX.230.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf

 

 

opublikowana  w dniu 27.12.2013r. poz 2885)

 

98

Uchwała Nr XXIX/232/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza

Uchwała nr XXIX.232.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf

zmieniona uchwałą nr XXXIV/299/2014 z dnia 28.10.2014.Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/65/2015 z dn. 28.10.2015r.

opublikowana  w dniu 27.12.2013r. poz 2886)

 

99

Uchwała Nr XXIX/233/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIX.233.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf

 

 

opublikowana  w dniu 27.12.2013r. poz 2887)

 

100

Uchwała Nr XXIX/235/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 20 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Lubrza na 2014r.

Uchwała nr XXIX.235.2013 z dn. 20.12.2013r..pdf

 

 

opublikowana  w dniu 27.12.2013r. poz 2888)

 

101

Uchwała Nr XXX/238/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XXX.238.2014r. z dn. 13.02.2014r...pdf

uchylona Uchwałą Nr II/14/2018 z dn. 19.12.2018r.

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.02.2014r. poz 489

 

102

Uchwała Nr XXX/239/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonego w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata2014-2020.

Uchwała Nr XXX.239.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf

uchylona Uchwałą Nr II/15/2018 z dn. 19.12.2018r.

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.02.2014r. poz 490

 

103

Uchwała Nr XXX/240/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2014 rok.

Uchwała Nr XXX.240.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 19.02.2014r. poz 491

 

104

Uchwała Nr XXX/243/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Uchwała Nr XXX.243.2014r. z dn. 13.02.2014r...pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 19.02.2014r. poz 492

 

105

Uchwała Nr XXX/244/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Lubrza oraz zasad jego ustalania.

Uchwała Nr XXX.244.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 19.02.2014r. poz 493

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXX.244.2014.pdf

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJ. OPOLSK. NR NK.III.4131.1.31.2014.KK z dn. 21.03.2014r.

 

106

Uchwała Nr XXX/245/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r.

ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w gminie Lubrza

Uchwała Nr XXX.245.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf
 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 19.02.2014r. poz 494.

 

107

Uchwała Nr XXX/258/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2014.

Uchwała Nr XXX.258.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 19.02.2014r. poz 495. Uchwała nieważna Wyrok ądu Admin. z dnia 23.10.2014r.

 

108

Uchwała Nr XXX/259/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 45 sztuk lipy drobnolistnej i 1 sztuki lipy szerokolistnej

Uchwała Nr XXX.259.2014r. z dn. 13.02.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.02.2014r. poz 496

 

109

Uchwała Nr XXXI/261/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 300 sztuk lipy drobnolistnej,  12 sztuk lipy szerokolistnej i 1sztuki kasztanowca białego.- uchylona uchwałą NrXXXII/281/2014 z dn. 17.06.2014r.

Uchwała Nr XXXI.261.2014r. z dn. 15.04.2014r..pdf

zmieniona Uchwałą nr II/10/2018r. z dn. 19.12.2018r.  

zmieniona Uchwałą nr XVIII/132/2020 z dn. 24.04.2020r. 

 

 

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 22.04.2014r. poz 1138

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3611)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Uchwała Nr XXXI/267/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014r.

 w sprawie  zmian  budżetu Gminy  Lubrza na  2014 rok.

Uchwała Nr XXXI.267.2014r. z dn. 15.04.2014r..pdf

 

 

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 22.04.2014r. poz 1139

 

 

 

111

Uchwała Nr XXXI/270/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014r.

 w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza
uchylona uchwałą Nr XIII/95/2016 z dn. 02.02.2016r.

Uchwała Nr XXXI.270.2014r. z dn. 15.04.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 22.04.2014r. poz 1140

 

112

Uchwała Nr XXXI/271/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014r.

 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lubrza do stanu faktycznego Utraciła moc na podst. Uchwały nr XXXII/220/2018 z dn. 27.03.2018r.

Uchwała Nr XXXI.271.2014r. z dn. 15.04.2014r..pdf

 

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 18.04.2014r. poz 1124

 

113

Uchwała Nr XXXII/275/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2014r.

 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza.

Uchwała Nr XXXII.275.2014r. z dn. 17.06.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 23.06.2014r. poz 1553

 

114

Uchwała Nr XXXII/276/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2014r.

sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2014 rok.

Uchwała Nr XXXII.276.2014r. z dn. 17.06.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 23.06.2014r. poz 1554

 

115

Uchwała Nr XXXII/281/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 czerwca 2014r.

 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubrza nr XXXI/261/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.

Uchwała Nr XXXII.281.2014r. z dn. 17.06.2014r..pdf

 

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 23.06.2014r. poz 1555

 

116

Uchwała Nr XXXIII/282/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia     23 września 2014r.

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Utraciła moc na podst. Uchwały nr XXXII/221/2018 z dn. 27.03.2018r.

Uchwała Nr XXXIII.282.2014 z dnia 23.09.2014r..pdf

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.09.2014r. poz 2105

 

117

Uchwała Nr XXXIII/285/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 września 2014r.

 sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA

Uchwała nr XXXIII.285.2014 z dn. 23.09.2014r..pdf

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 03.10.2014r. poz 2158

 

zmieniona uchwałą Nr XXX/205/2017 z dn. 22.12.2017r.Uchwała Nr XXX.205.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 11.01.2018r. poz 152

zmieniona uchwałą Nr XXX/232/2021 z dn. 10.09.2021r. PDFUchwała nr XXX.232.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf  

118

Uchwała Nr XXXIII/288/2014 Rady Gminy Lubrza              z dnia  23 września 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2014

Uchwała Nr XXXIII.288.2014 z dnia 23.09.2014r..pdf
 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.09.2014r. poz 2106

 

119

Uchwała Nr XXXIII/290/2014              Rady Gminy Lubrza      z dnia 23 września 2014r.                                                                  

w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 57 sztuk lipy drobnolistnej i 2 szt. lipy szerokolistnej

Uchwała Nr XXXIII.290.2014 z dnia 23.09.2014r..pdf
 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 29.09.2014r. poz 2107

 

120

Uchwała Nr XXXIV/295/2014             Rady Gminy Lubrza z dnia 28.10.2014r.      

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2014 rok

Uchwała nr XXXIV.295.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf
 

opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.10.2014r. poz 2352

 

121

Uchwała Nr XXXIV/299/2014             Rady Gminy Lubrza z dnia 28.10.2014r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza.

Uchwała nr XXXIV.299.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf Utraciła moc na podst. Uchwały
nr XI/65/2015 z dn. 28.10.2015r.
 

opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.10.2014r. poz 2353

 

122

Uchwała Nr XXXIV/300/2014             Rady Gminy Lubrza z dnia 28.10.2014r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/171/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu   i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXXIV.300.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf
 

opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.10.2014r. poz 2354

 

123

Uchwała Nr XXXIV/301/2014             Rady Gminy Lubrza z dnia 28.10.2014r. 

w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy.

Uchwała nr XXXIV.301.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf
 

opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.10.2014r. poz 2355

 

124

Uchwała Nr XXXIV/302/2014             Rady Gminy Lubrza z dnia 28.10.2014r. 

w sprawie  nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubrzy.

Uchwała nr XXXIV.302.2014 z dn. 28.10.2014r..pdf
 

opublikowana w  Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 31.10.2014r. poz 2356

 

Kadencja 2014-2018

 

1.

Uchwała Nr II/5/2014     Rady Gminy Lubrza z dnia 03.12.2014r. 

w sprawie  zmian  budżetu GminyLubrza na  2014 rok

Uchwała Nr II.5.2014r. z dn. 03.12.2014r..pdf
 

opublikowana w dniu 5.12.2014r. poz 2703

 

2.

Uchwała Nr III/9/2014     Rady Gminy Lubrza z dnia 17.12.2014r. 

zmian budżetu Gminy Lubrza na 2014r.

Uchwała Nr III.9.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf
 

opublikowana w dniu 22.12.2014r. poz 2792

 

3.

Uchwała Nr III/11/2014     Rady Gminy Lubrza z dnia 17.12.2014r. 

uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Uchwała Nr III.11.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf
 

opublikowana w dniu 22.12.2014r. poz 2793 - uchwała nieważna - Wyrok Woj. Sądu Admin. w Opolu sygn. akt. SA/Op 288/15 z dn. 22.09.2015r.
Wyrok - sygn. akt II SA.Op 288.15.pdf
 

 

4.

Uchwała Nr III/15/2014     Rady Gminy Lubrza z dnia 17.12.2014r. 

budżetu Gminy Lubrza na 2015r.

Uchwała Nr III.15.2014 z dnia 17 grudnia 2014r..pdf
 

opublikowana w dniu 22.12.2014r. poz 2794

 

5.

Uchwała Nr IV/16/2015    Rady Gminy Lubrza z dnia 9.02.2015r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - utraciła moc na podst. uchwały nr XVIII/135/2016 z dn.25.10.2016r.

Uchwała Nr IV.16.2015 z dnia 9 lutego 2015r..pdf
 

opublikowana w dniu 12.02.2015r. poz 327

 

6.

Uchwała Nr V/22/2015     Rady Gminy Lubrza z dnia 26.02.2015r. 

w sprawie  zmian  budżetu GminyLubrza na  2015 rok

Uchwała Nr V.22.2015 z dnia 26 lutego 2015r..pdf
 

opublikowana w dniu 03.03.2015r. poz 487 - weszła w zycie z dniem podjęcia

 

7.

Uchwała Nr VI/25/2015     Rady Gminy Lubrza z dnia 25.03.2015r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr VI.25.2015 z dnia 25 marca 2015r..pdf
 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 01.04.2015r. poz 785

 

8.

Uchwała Nr VI/26/2015     Rady Gminy Lubrza z dnia 25.03.2015r. 

w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2015

Uchwała nr VI.26.2015 z dnia 25 marca 2015r..pdf

 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 01.04.2015r. poz 786
NIEWAŻNA
Rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Opolskiego z dn.29.04.15r..pdf

 

 

9.

Uchwała Nr VI/27/2015     Rady Gminy Lubrza z dnia 25.03.2015r. 

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok

Uchwała nr VI.27.2015 z dnia 25 marca 2015r..pdf
 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 08.04.2015r. poz 909 - weszła w zycie z dniem podjęcia

 

10.

Uchwała Nr VI/30/2015     Rady Gminy Lubrza z dnia 25.03.2015r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Trzebina

Uchwała Nr VI.30.2015 z dnia 25 marca 2015r..pdf
 

publikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 14.04.2015r. poz 988 - data wejścia w życie
15 maja 2015r.

 

11

Uchwała Nr VII/34/2015     Rady Gminy Lubrza z dnia 25.03.2015r. 

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok

Uchwała Nr VII.34.2015 z dnia 21 kwietnia 2015r..pdf
 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 21.04.2015r. poz 1050 - weszła w zycie z dniem podjęcia

 

12

Uchwała NrVIII/45/2015  Rady Gminy Lubrza z dnia 8.06.2015r. 

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok

Uchwała Nr VIII.45.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf
 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 16.06.2015. poz 1437- weszła w zycie z dniem podjęcia

 

13

Uchwała NrVIII/47/2015  Rady Gminy Lubrza z dnia 8.06.2015r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Trzebina”

Uchwała Nr VIII.47.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf
 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 22.06.2015. poz 1470 data wejścia w życie 23 lipca 2015r.

 

14

Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 8.06.2015r. 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2015 - 2019

Uchwała Nr VIII.48.2015 z dnia 8 czerwca 2015r..pdf
 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 12.06.2015. poz 1429 data wejścia w życie 26 czerwca 2015r.

 

15

Nr IX/51/2015 z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Utraciła moc na podst. Uchwały nr XXXII/221/2018 z dn. 27.03.2018r.

Uchwała nr IX.51.2015 z dnia 2 lipca 2015r..pdf
 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 07.07.2015. poz 1648 data wejścia w życie 21 lipca 2015r.

 

 

 

 

16

Nr IX/52/2015 z dnia 2 lipca 2015r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok

Uchwała nr IX.52.2015 z dnia 2 lipca 2015r..pdf
 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 10.07.2015. poz 1429 - weszła w zycie z dniem podjęcia

 

 

 

 

17

Nr X/55/2015 z dnia 10 września 2015r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 2 sztuk lipy drobnolistnej

Uchwała nr X.55.2015 z dnia 21 września 2015r.pdf
 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 25.09.2015. poz 2031 data wejścia
w życie 10.10. 2015r.

 

 

 

 

18

Nr X/56/2015 z dnia 10 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza

Uchwała nr X.56.2015 z dnia 21 września 2015r..pdf
akt pierwotny posiada tekst jednolity
 

publikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 25.09.2015. poz 2032 data wejścia w życie 10.10. 2015r.

 

 

 

 

19

Nr X/57/2015 z dnia 10 września 2015r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok

Uchwała nr X.57.2015 z dnia 21 września 2015r..pdf
 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego w dniu 30.09.2015. poz 2062 - weszła w zycie z dniem podjęcia

 

 

 

 

20

Nr XI/64/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubrza przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia.


Uchwała Nr XI.64.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2344)

 

 

 

 

21

Nr XI/65/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza - zmieniona Uchwałą Nr XIX/140/2016 z dn. 22.11.2016r

Uchwała Nr XI.65.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf

Uchylona Uchwałą Nr XX/141/2020
z dn. 18.06.2020r.

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2345)

 

 

 

 

22

Nr XI/66/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmieniona Uchwałą Nr XIX/141/2016 z dn. 22.11.2016r

Uchwała Nr XI.66.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf

 

Akt posiada TEKST JEDNOLITY - Uchwała Nr XXX/198/2017 z dn. 22.12.2017r.Uchwała Nr XXX.198.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf

zmieniona Uchwałą Nr XV/112/2019 z dn. 19.12.2019r.

Uchylona Uchwałą Nr XX/140/2020
z dn. 18.06.2020r.

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2346

 

 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4069)

 

 

 

 

23

Nr XI/67/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.

Uchwała Nr XI.67.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf


Uchylona Uchwałą Nr XX/142/2020
z dn. 18.06.2020r.

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2347)

 

 

 

 

24

Nr XI/68/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr XI.68.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2348)

 

 

 

 

25

Nr XI/69/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie poboru podatków, opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała Nr XI.69.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
utraciła moc na podst. Uchwały Nr V/37/2019 z dn. 25.03.2019r.

 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2349)

 

 

 

 

26

Nr XI/70/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XI.70.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
zmieniona Uchwałą Nr V/38/2015 z dn. 25.03.2019r.

 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2350)

 

 

 

 

27

Nr XI/Nr XI/71/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości płaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XI.71.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
utraciła moc na podst. Uchwały Nr XV/107/2019 z dn. 19.12.2019r.

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2351)

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4067)

 

 

 

 

 

28

Nr XI/73/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr XI.73.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2352)

 

 

 

 

29

Nr XI/74/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku

utraciła moc na podst.uchwały Nr XII/84/2015 z dn. 9.12.2015r.

Uchwała Nr XI.74.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2353)

 

 

 

 

30

Nr XI/75/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie podatku od środków transportowych 

Uchwała Nr XI.75.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2354)

 

 

 

 

31

Nr XI/76/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji
w sprawie podatku leśnego

Uchwała Nr XI.76.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2355)

 

 

 

 

32

Nr XI/77/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok

Uchwała Nr XI.77.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 12.11.2015r. poz. 2506)

 

 

 

 

33

Nr XI/79/2015 z dnia 28 października 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji
w sprawie podatku rolnego.

Uchwała Nr XI.79.2015 z dnia 28 października 2015r..pdf

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 04.11.2015r. poz. 2356)

 

 

 

 

34

Nr XII/84/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku

Uchwała nr XII.84.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf
Utraciła moc na podst Uchwały Nr XIII/89/2019 z dn. 25.10.2019r.

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
z dn. 14.12.2015r, poz. 3050

 

 

 

 

35

Nr XII/85/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała nr XII.85.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
z dn. 14.12.2015r, poz. 3051

 

 

 

 

36

Nr XII/86/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2015 rok

Uchwała nr XII.86.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskieg
z dn. 15.12.2015r, poz. 3086

 

 

 

 

37

Nr XII/92/2015 z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie uchwale nia budżetu gminy Lubrza na 2016r.

Uchwała nr XII.92.2015 z dnia 9 grudnia 2015r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego z 2015r. z dn. 16.12.2015r, poz. 3093

 

 

 

 

38

Nr XIII/93/2016 z dnia 2 lutego 2016r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2016 rok

Uchwała Nr XIII.93.2016 z dnia 2 lutego 2016r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 10.02.2016r. poz.382)

 

 

 

 

39

Nr XIII/95/2016 z dnia 2 lutego 2016r.

w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza

Uchwała Nr XIII.95.2016 z dnia 2 lutego 2016r..pdf
zmieniona Uchwałą Nr V/30/2019 z dn. 25.03.2019r.

 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskieo z dn.9.02.2016r, poz. 359

 

 

 

 

40

Nr XIII/97/2016 z dnia 2 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lubrza.

Uchwała Nr XIII.97.2016 z dnia 2 lutego 2016r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskieo z dn.9.02.2016r, poz. 360

 

 

 

 

41

Nr XIV/104/2016 z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2016

Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.104.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskieo z dn.31.03.2016r, poz. 727

 

 

 

 

42

Nr XIV/109/2016 z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.109.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskieo z dn.31.03.2016r, poz. 728

 

 

 

 

43

Nr XIV/110/2016 z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.110.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskieo z dn.10.02.2017r, poz. 467

 

 

 

 

44

Nr XIV/111/2016 z dnia 24 marca 2016r.

w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2016.

Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV.111.2016 z dnia 24 marca 2016r..pdf

 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 01.04.2016r. poz. 745)

 

 

 

 

45

XV/115/2016 z dnia
27 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2016.

Uchwała Nr XV.115.2016 z dnia 27 kwietnia 2016r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 09.05.2016r. poz. 1047)

 

 

 

 

46

XVI/121/2016 z dnia
16 czerwca 2016r.

w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2016.

UCHWAŁA nr XVI.121.2016 z dnia 16 czerwca 2016r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 30.06.2016r. poz. 1410)

 

 

 

 

47

XVII/126/2016 z dnia
27 września 2016r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubrza, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XVII.126.2016 z dnia 27 września 2016r..pdf

utraciła moc na podst. uchwały Nr X/71/2019 z dnia 19.07.2019r.
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 30.09.2016r. poz. 1970)

 

 

 

 

48

XVII/128/2016 z dnia
27 września 2016r.

w sprawie zmian budżetu gminy Lubrza na rok 2016.

Uchwała Nr XVII.128.2016 z dnia 27 września 2016r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 6.10.2016r. poz. 2007)

 

 

 

 

49

XVIII/131/2016 z dnia
25 października 2016r.

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym gminy

Uchwała Nr XVIII.131.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.31.10.2016r. poz. 2195)

 

 

 

 

50

XVIII/132/2016 z dnia
25 października 2016r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała Nr XVIII.132.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.31.10.2016r. poz. 2196)

 

 

 

 

51

XVIII/133/2016 z dnia
25 października 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Lubrza
Uchylona Uchwałą Nr XIX/140/2016 z dn. 22.11.2016r.

Uchwała Nr XVIII.133.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf

 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.31.10.2016r. poz. 2197)

 

 

 

 

52

XVIII/134/2016 z dnia
25 października 2016r.

zmieniająca uchwałę nr XI/66/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchylona Uchwałą Nr XIX/141/2016 z dn. 22.11.2016r.

Uchwała Nr XVIII.134.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf

 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.31.10.2016r. poz. 2198)

 

 

 

 

53

XVIII/135/2016 z dnia
25 października 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr XVIII.135.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf
uchylona Uchwałą Nr IV/23/2019 z dn. 28.02.2019r.

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 31.10.2016r. poz. 2199)

 

 

 

 

54

XVIII/136/2016 z dnia
25 października 2016r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2016 rok

Uchwała Nr XVIII.136.2016 z dnia 25 października 2016r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 8.11.2016r. poz. 2310)

 

 

 

 

55

XIX/140/2016 z dnia
22 listopada 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza

Uchwała Nr XIX.140.2016 z dnia 22 listopada 2016r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 25.11.2016r, poz.2478.

 

 

 

 

56

XIX/141/2016 z dnia
22 listopada 2016r.

zmieniająca uchwałę nr XI/66/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX.141.2016 z dnia 22 listopada 2016r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 25.11.2016r, poz.2479.

 

 

 

 

57

XIX/142/2016 z dnia
22 listopada 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych

Uchwała Nr XIX.142.2016 z dnia 22 listopada 2016r..pdf

zmieniona Uchwałą Nr XV/108/2019 z dn. 19.12.2019r.

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 25.11.2016r, poz.2480.

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 20.12.2019r, poz.4068.

 

 

 

 

 

58

XIX/143/2016 z dnia
22 listopada 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na  2016 rok

Uchwała Nr XIX.143.2016 z dnia 22 listopada 2016r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 7.12.2016r, poz.2618.

 

 

 

 

59

XX/148/2016 z dnia
20 grudnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016r.

Uchwała Nr XX.148.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 2.01.2017r, poz.12.

 

 

 

 

60

XX/150/2016 z dnia
20 grudnia 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2016r.

Uchwała Nr XX.150.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 2.01.2017r, poz.13.

 

 

 

 

61

XX/152/2016 z dnia
20 grudnia 2016r.

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubrza

Uchwała Nr XX.152.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 23.12.2016r, poz.2838.

 

 

 

 

62

XX/155/2016 z dnia
20 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2017r.

Uchwała Nr XX.155.2016 z dnia 20 grudnia 2016r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego
 z dn. 3.01.2017r, poz.42.

 

 

 

 

63

XXI/158/2017 z dnia
17 stycznia 2017r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017r.

Uchwała Nr XXI.158.2017 z dnia 17 stycznia 2017r..pdf

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 2.02.2017r. poz. 365)

 

 

 

 

64

XXII/160/2017 z dnia
24 lutego 2017r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2017.

Uchwała nr XXII.160.2017 z dnia 24 lutego 2017r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 1.03.2017r. poz. 614)

 

 

 

 

65

XXII/162/2017 z dnia 24 lutego 2017r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2017r.


Uchwała nr XXII.162.2017 z dnia 24 lutego 2017r..pdf

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 8.03.2017r. poz. 727)

 

 

 

 

66

XXIII/164/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXIII.164.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 30.03.2017, poz. 938

 

 

 

 

67

XXIII/165/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza   w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem  tych szkół oraz określenie liczby  punktów  i  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów

Uchwała Nr XXIII.165.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 30.03.2017, poz. 939

 

 

 

 

68

XXIII/166/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXIII.166.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 30.03.2017, poz. 940

 

 

 

 

69

XXIII/168/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXIII.168.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf
 
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 31.03.2017r. poz. 961)

 

 

 

 

 

70

XXIII/169/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza - zmieniona uchwałami : nr XXVII/184/2017 z dn. 13.07.2017r., nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2018r.

Uchwała Nr XXIII.169.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf

(Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 31.03.2017r. poz. 962)

 

 

 

 

71

XXIII/170/2017 z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2017r.

Uchwała Nr XXIII.170.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf
 

(Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 6.04.2017r. poz. 1073)

 

 

 

 

72

XXIII/173/2017 z dnia 28 marca 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXIII.173.2017 z dnia 28 marca 2017r..pdf

Uchylona Uchwałą Nr XII/85/2019 z dn. 27.09.2019r.

(Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 31.03.2017r. poz. 963)

 

 

 

 

73

XXIV/176/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. 2017r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2017r.

Uchwała Nr XXIV.176.2017 z dnia 26 kwietnia 2017r..pdf
 

(Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 5.05.2017r. poz. 1361)

 

 

 

 

74

XXVI/182/2017 z dnia 20 czerwca 2017r. 2017r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2017r.

Uchwała Nr XXVI.182.2017 z dnia 20 czerwca 2017r..pdf
 

(Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 28.06.2017r. poz. 1723)

 

 

 

 

75

XXVII/184/2017 z dnia 13 lipca 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017-2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza

Uchwała Nr XXVII.184.2017 z dnia 13 lipca 2017r..pdf

 

(Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 17.07.2017r. poz. 1989)
data wejścia w życie : 1.08.2017r.

 

 

 

 

76

XXVIII/187/2017 z dnia 13 lipca 2017r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2017r.

Uchwała Nr XXVIII.187.2017 z dnia 28 września 2017r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 10.10.2017r. poz. 2498

 

 

 

 

77

XXIX/192/2017 z dnia 31 października 2017r.

sprawie ustalenie zasad wypłacania diet radnym gminy.

Uchwała Nr XXIX.192.2017 z dnia 31 października 2017r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 7.11.2017r. poz. 2747

 

 

 

 

78

XXIX/194/2017 z dnia 31 października 2017r.

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały NrXXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15.10.2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza

Uchwała Nr XXIX.194.2017 z dnia 31 października 2017r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 6.11.2017r. poz. 2735

 

 

 

 

79

XXIX/195/2017 z dnia 31 października 2017r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2017r.

Uchwała Nr XXIX.195.2017 z dnia 31 października 2017r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 10.11.2017r. poz. 2792

 

 

 

 

79

XXX/197/2017 z dnia
22 grudnia 2017r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza

Uchwała Nr XXX.197.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 29.12.2017r. poz. 3377

 

 

 

 

80

XXX/198/2017 z dnia
22 grudnia 2017r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXX.198.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 29.12.2017r. poz. 3376

 

 

 

 

81

XXX/199/2017 z dnia
22 grudnia 2017r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza

Uchwała Nr XXX.199.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 29.12.2017r. poz. 3375

 

 

 

 

82

XXX/205/2017 z dnia
22 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza

Uchwała Nr XXX.205.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 11.01.2018r. poz. 152

 

 

 

 

83

XXX/207/2017 z dnia
22 grudnia 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie  zmian budżetu Gminy Lubrza na  2017 rok.

Uchwała Nr XXX.207.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 03.01.2018r. poz. 22

 

 

 

 

84

XXX/210/2017 z dnia
22 grudnia 2017r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Uchwała Nr XXX.210.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf - zmieniona uchwałą Nr IV/25/2019 z dn. 28.02.2019r.
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 29.12.2017r. poz. 3355

 

 

 

 

85

XXX/214/2017 z dnia
22 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2018 rok. 

Uchwała Nr XXX.214.2017 z dnia 22 grudnia 2017r..pdf

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 04.01.2018r. poz. 52

 

 

 

 

86

XXXI/216/2017 z dnia
6 lutego 2018r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018r.

Uchwała Nr XXXI.216.2018 z dnia 6 lutego 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 15.02.2018r. poz. 476

 

 

 

 

87

XXXII/218/2018 z dnia
27 marca 2018r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku udzielającym schronienie osobom bezdomnym

Uchwała Nr XXXII.218.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf
Utraciła moc na podst Uchwały Nr XIV/100/2019 z dn. 21.11.2019r.

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 4.04.2018r. poz. 978

 

 

 

 

88

XXXII/219/2018 z dnia
27 marca 2018r.

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2018

Uchwała Nr XXXII.219.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 4.04.2018r. poz. 979

 

 

 

 

89

XXXII/220/2018 z dnia
27 marca 2018r.

podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XXXII.220.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 4.04.2018r. poz. 980

 

 

 

 

90

XXXII/221/2018 z dnia
27 marca 2018r.

podziału Gminy Lubrza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/226/2018 z dn. 24.04.2018r.

Uchwała Nr XXXII.221.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn. 4.04.2018r. poz. 981

 

 

 

 

91

XXXII/222/2018 z dnia
27 marca 2018r.

zmian budżetu gminy Lubrza na 2018r.

Uchwała Nr XXXII.222.2018 z dnia 27 marca 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.11.04.2018r. poz. 1187

 

 

 

 

92

XXXIII/226/2018 z dnia
24 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Uchwała Nr XXXIII.226.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.7.05.2018r. poz. 1382

 

 

 

 

93

XXXIII/228/2018 z dnia
24 kwietnia 2018r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018 r.

Uchwała Nr XXXIII.228.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.7.05.2018r. poz. 1383

 

 

 

 

94

XXXIII/230/2018 z dnia
24 kwietnia 2018r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  prowadzonych  przez Gminę Lubrza.

Uchwała Nr XXXIII.230.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r..pdf
uchylona Uchwała Nr IV/22/2019 z dn. 28.02.2019r.

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.30.04.2018r. poz. 1348

 

 

 

 

95

XXXIV/234/2018 z dnia
14 czerwca 2018r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2017 – 2018 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza,

Uchwała Nr XXXIV.234.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.18.06.2018r. poz. 1794

 

 

 

 

96

XXXIV/235/2018 z dnia
14 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lubrza,

Uchwała Nr XXXIV.235.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.18.06.2018r. poz. 1795

 

 

 

 

97

XXXIV/236/2018 z dnia
14 czerwca 2018r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lubrza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - utraciła moc na podst. uchwały Nr XXXV/247/2018 z dn. 20.09.2018r.

Uchwała Nr XXXIV.236.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.18.06.2018r. poz. 1796

 

 

 

 

98

XXXIV/239/2018 z dnia
14 czerwca 2018r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018r.

Uchwała Nr XXXIV.239.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.20.06.2018r. poz. 1809

 

 

 

 

99

XXXIV/242/2018 z dnia
14 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza

Uchwała Nr XXXIV.242.2018 z dnia 14 czerwca 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.18.06.2018r. poz. 1797

 

 

 

 

100

XXXV/247/2018 z dnia
20 września 2018r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lubrza miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XXXV.247.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.20.09.2018r. poz. 2588

 

 

 

 

101

XXXV/248/2018 z dnia
20 września 2018r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza

Uchwała Nr XXXV.248.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.26.09.2018r. poz. 2609

 

 

 

 

102

XXXV/249/2018 z dnia
20 września 2018r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr XXXV.249.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf utraciła moc na podst.Uchwały Nr II/16/2018 z dn. 19.12.2018r

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.25.09.2018r. poz. 2589

 

 

 

 

103

XXXV/250/2018 z dnia
20 września 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza

Uchwała Nr XXXV.250.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.20.09.2018r. poz. 2590

 

 

 

 

104

XXXV/251/2018 z dnia
20 września 2018r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza

Uchwała Nr XXXV.251.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
utraciła moc na podst.Uchwały Nr XI/77/2019 z dn. 26.08.2019r

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.20.09.2018r. poz. 2591

 

 

 

 

105

XXXV/252/2018 z dnia
20 września 2018r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, przedszkolu, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza

Uchwała Nr XXXV.252.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.20.09.2018r. poz. 2592

 

 

 

 

106

XXXV/253/2018 z dnia
20 września 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza

Uchwała Nr XXXV.253.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
utraciła moc na podst.Uchwały Nr XXII/175/2020 z dn. 29.09.2020r

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.20.09.2018r. poz. 2593

 

 

 

 

107

XXXV/254/2018 z dnia
20 września 2018r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018 r.

Uchwała Nr XXXV.254.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.1.10.2018r. poz. 2657

 

 

 

 

108

XXXV/256/2018 z dnia
20 września 2018r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza

Uchwała Nr XXXV.256.2018 z dnia 20 września 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.20.09.2018r. poz. 2594

 

 

 

 

109

XXXVI/257/2018 z dnia
31 października 2018r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Lubrza w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXXVI.257.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.08.11.2018r. poz. 3123

 

 

 

 

110

XXXVI/259/2018 z dnia
31 października 2018r.

w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza

Uchwała Nr XXXVI.259.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf

Uchwała nieważna –  Wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 22.11.2019r. Sygn.akt I SA/Op 385/19
PDFwyrok WSA.pdf

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.06.11.2018r. poz. 3078

 

 

 

 

111

XXXVI/260/2018 z dnia
31 października 2018r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr XXXVI.260.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf traciła moc na podst.Uchwały Nr II/16/2018 z dn. 19.12.2018r

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.08.11.2018r. poz. 3120

 

 

 

 

112

XXXVI/261/2018 z dnia
31 października 2018r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza

Uchwała Nr XXXVI.261.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf -


zmieniona Uchwałą Nr II/10/2018 z dn. 19.12.2018r.

zmieniona Uchwałą nr XVIII/132/2020 z dn. 24.04.2020r

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.02.11.2018r. poz. 3041

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3611)

 

 

 

 

 

 

113

XXXVI/262/2018 z dnia
31 października 2018r.

w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza

Uchwała Nr XXXVI.262.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf -
zmieniona UCHWAŁĄ nr VI/44/2019 z dn. 25.04.2019r.

 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.09.11.2018r. poz. 3121

 

 

 

 

114

XXXVI/263/2018 z dnia
31 października 2018r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018 r.

 

Uchwała Nr XXXVI.263.2018r. z dnia 31 października 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj.Opolskiego z dn.13.11.2018r. poz. 3172

 

 

 

 

 

 

KADENCJA 2018-2023

 

 

 

 

 

 

l.p

Nr i data aktu prawa miejscowego

W sprawie

Do pobrania

Nr i poz.  w          Dzienniku  Urzędowym Województwa Opolskiego

 

 

 

 

1

Nr II/10/2018 
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza

Uchwała nr II.10.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3611)

 

 

 

 

 

2. Nr II/11/2018 
z dnia 19 grudnia 2018r.
zmian budżetu Gminy Lubrza na 2018r. PDFUchwała nr II.11.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.01.2019r. poz. 12)  

3

Nr II/14/2018 
z dnia 19 grudnia 2018r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr II.14.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3612)

 

 

 

 

 

4

Nr II/15/2018 
z dnia 19 grudnia 2018r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku , pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr II.15.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3613)

 

 

 

 

 

5.

Nr II/16/2018 
z dnia 19 grudnia 2018r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała nr II.16.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3614)

 

 

 

 

 

6.

Nr II/18/2018 
z dnia 19 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2019 rok

Uchwała nr II.18.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 15.01.2019r. poz. 244)

 

 

 

 

 

7

Nr III/19/2019 
z dnia 25 stycznia 2019r.

zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019r.

PDFUchwała nr III.19.2019 z dnia 25 stycznia 2019r..pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 06.02.2019r. poz. 493)

 

 

 

 

 

8 Nr IV/22/2019 
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za  korzystanie z  wychowania przedszkolnego                         w publicznych przedszkolach  prowadzonych  przez Gminę  Lubrza

PDFUchwała Nr IV.22.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf

Zmieniona uchwałą nr VIII/54/2019 z dn. 28.06.2019r

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 05.03.2019r. poz. 860)  
9 Nr IV/23/2019 
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności PDFUchwała Nr IV.23.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
Uchylona Uchwałą Nr XX/144/2020
z dn. 18.06.2020r.
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 05.03.2019r. poz. 861)  
10 Nr IV/25/2019 
z dnia 28 lutego 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji PDFUchwała Nr IV.25.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 05.03.2019r. poz. 862)  
11 Nr IV/26/2019 
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r PDFUchwała Nr IV.26.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 12.03.2019r. poz. 1006)  
12 Nr V/29/2019 
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy PDFUchwała Nr V.29.2019 z dnia 25 marca 2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj.
Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1146)
 
13 Nr V/30/2019 
z dnia 25 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała Nr V.30.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1147)  
14 Nr V/31/2019 
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących  z grupami obejmującymi  dzieci 6 letnie i dzieci młodsze    PDFUchwała Nr V.31.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1148)  
15 Nr V/35/2019 
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr V.35.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.9.04.2019r. poz. 1369)  
16 Nr V/37/2019 
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała Nr V.37.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf

utraciła moc na podst. Uchwały Nr IX/61/2019 z dn. 9.07.2019r.

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1149)  
17 Nr V/38/2019 
z dnia 25 marca 2019r.
sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr V.38.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
utraciła moc na podst. Uchwały Nr IX/62/2019 z dn. 9.07.2019r.
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1150)  
18 Nr VI/40/2019 
z dnia 25 marca 2019r.
zmian budzetu Gminy Lubrza na 2019r. PDFUchwała Nr VI.40.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf

 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.7.05.2019r. poz. 1720)  
19 Nr VI/43/2019 
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność
Gminy Lubrza oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy
PDFUchwała Nr VI.43.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.04.2019r. poz. 1641)
Uchwała zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojew.Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr PN.III.4131.5.32.2019.CW z dnia 12.06.2019r. WYROK WSA z dnia 10.10.19r. sygn. II SA/Op 254/19  - Uchwała nieważna  w części obejmującej § 8 ust. 3 i ust. 4 oraz § 9 ust. 4, ust. 5 i ust. 6
 
20 Nr VI/44/2019 
z dnia 25 kwietnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lubrza
PDFUchwała Nr VI.44.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.04.2019r. poz. 1642)  
21 Nr VII/46/2019 
z dnia 11 czerwca 2019r.
zmian budzetu Gminy Lubrza na 2019r. PDFUchwała Nr VII.46.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf

 
   
22 Nr VIII/54/2019 
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  prowadzonych przez Gminę  Lubrza
PDFUchwała Nr VIII.54.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf

 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.8.07.2019r. poz. 2343)

 
23 Nr IX/61/2019 
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała Nr IX.61.2019 z dnia 9 lipca 2019r...pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.12.07.2019r. poz. 2392)  
24 Nr IX/62/2019 
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr IX.62.2019 z dnia 9 lipca 2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.12.07.2019r. poz. 2393)  
25 Nr IX/63/2019 
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała Nr IX.63.2019 z dnia 9 lipca 2019r...pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.17.07.2019r. poz. 2462)  
26 Nr X/69/2019 
z dnia 19 lipca 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr X.69.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 26.07.2019r. poz. 2510)  
27 Nr X/71/2019 
z dnia 19 lipca 2019r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubrza, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
PDFUchwała Nr X.71.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf

 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 22.07.2019r. poz. 2485)  
28 Nr XI/75/2019 
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała Nr XI.75.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 5.09.2019r. poz. 2778)  
29 Nr XI/77/2019 
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza

PDFUchwała Nr XI.77.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.09.2019r. poz. 2731)  
30 Nr XII/83/2019 
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr XII.83.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.10.2019r. poz. 3103)  
31 Nr XII/85/2019 
z dnia 27 września 2019r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

PDFUchwała Nr XII.84.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
 

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 1.10.2019r. poz. 3043)

Uchylona Uchwałą nr XXIV/194/2020 z dn. 17.12.2020r. .

 
32 Nr XIII/89/2019 
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości PDFUchwała Nr XIII.89.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf

 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 29.10.2019r. poz. 3316)  
33 Nr XIII/90/2019 
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytw ośrodkach wsparcia PDFUchwała Nr XIII.90.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf

Utraciła moc na podst Uchwały Nr XIV/100/2019 z dn. 21.11.2019r.
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 30.10.2019r. poz. 3329)  
34 Nr XIII/91/2019 
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr XIII.91.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf

 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 30.10.2019r. poz. 3330)  
35 Nr XIV/97/2019 
z dnia 21 listopada 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                          i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XIV.97.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf

Uchwała nieważna - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego PN.III.4131.1.137.2019.CW z dnia 9.12.2019r.

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 25.11.2019r. poz. 3578)  
36 Nr XIV/98/2019 
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr XIV.98.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 25.11.2019r. poz. 3579)  
37 Nr XIV/100/2019 
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytw ośrodkach wsparcia PDFgłosowanie uchwały nr XIV.100.2019.pdf
zmieniona Uchwałą Nr XXII/175/2020 z dn. 29.09.2020r
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 25.11.2019r. poz. 3580)  
38 Nr XV/107/2019 
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

PDFUchwała Nr XV.107.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
Rozstrzygnięcie RIO ( uchwała Nr 3/11/2020 z dn. 22.01.20r.) – nieważność zapisu w OBJAŚNIENIACH do deklaracji
lit. B

Uchylona Uchwałą Nr XX/146/2020
z dn. 18.06.2020r.

Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4067)  
39 Nr XV/108/2019 
z dnia 19 grudnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych  PDFUchwała Nr XV.108.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf

 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4068)  
40 Nr XV/112/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                          i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  PDFUchwała Nr XV.112.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4069)  
41 Nr XV/114/2019 
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2020 rok PDFUchwała Nr XV.114.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4070)  
42 Nr XVI/115/2020 
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubrza instrumentem płatniczym PDFUchwała Nr XVI.115.2020 z dnia 20 lutego 2020r...pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 21.02.2020r. poz. 646  
43 Nr XVI/116/2020 
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XVI.116.2020.pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 21.02.2020r. poz. 647  
44 Nr XVI/124/2020 
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  Lubrza na rok szkolny 2019/2020 PDFgłosowanie uchwały nr XVI.124.2020.pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 20.02.2020r. poz. 639  
45 Nr XVII/125/2020 
z dnia 12 marca 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2020r. PDFUchwała Nr XVII.125.2020 z dnia 12 marca 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.13.03.2020r. poz. 941  
46 Nr XVII/127/2020 
z dnia 12 marca 2020r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2017. PDFUchwała Nr XVII.126.2020 z dnia 12 marca 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.13.03.2020r. poz. 942  
47 Nr XVIII/129/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r. Zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Lubrza. PDFUchwała Nr XVIII.129.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.6.05.2020r. poz. 1388  
48 Nr XVIII/130/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r.

PDFUchwała Nr XVIII.130.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.4.05.2020r. poz. 1354  
49 Nr XVIII/132/2020 z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza. PDFUchwała Nr XVIII.132.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 28.04.2020r. poz. 1294  
50 Nr XIX/138/2020 z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.138.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 9.06.2020r. poz. 1704  
51 Nr XX/140/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/172/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r. w sprawie postanowienia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady. PDFUchwała Nr XIX.140.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 19.06.2020r. poz. 1801  
52 Nr XX/141/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XX.141.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 19.06.2020r. poz. 1802

Uchwała nieważna - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego PN.III.4131.1.71.2020.CW z dnia 14.07.2020r.PDFRozstrzygniecie nadzorcze.pdf

 
53 Nr XX/142/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego PDFUchwała Nr XX.142.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 

Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 19.06.2020r. poz. 1803

Uchylona Uchwałą nr XXIV/188/2020 z dn. 17.12.2020r. .

 
54 Nr XX/143/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz sposobu obliczenia opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. PDFUchwała Nr XX.143.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 19.06.2020r. poz. 1804
Zmieniona Uchwała Nr XXVI/208/2021 z dn. 25.03.2021r. oraz Uchwałą Nr XXXI/237/2021 z dn. 11.10.2021r.
 
55 Nr XX/144/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym PDFUchwała Nr XX.144.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 19.06.2020r. poz. 1805  
56 Nr XX/145/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XX.145.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 19.06.2020r. poz. 1806  
57 Nr XX/146/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XX.146.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 19.06.2020r. poz. 1807 Zmieniona Uchwała Nr XXV/205/2021 z dn. 23.02.2021r.   
59 Nr XX/149/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała Nr XX.149.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 19.06.2020r. poz. 1807  
60 Nr XXI/156/2020 z dnia 6 sierpnia 2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubrza na rok szkolny 2020/2021 PDFUchwała Nr XXI.156.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.7.08.2020r. poz. 2202  
61 Nr XXI/158/2020 z dnia 6 sierpnia 2020r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała Nr XXI.158.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
   
62 Nr XXI/161/2020 z dnia 6 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXI.161.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.7.08.2020r. poz. 2203  
63 Nr XXII/172/2020 z dnia 29 września 2020r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubrza na lata 2020-2024 PDFUchwała Nr XXII.172.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.7.10.2020r. poz. 2746   
64 Nr XXII/174/2020 z dnia 29 września 2020r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXII.174.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.7.10.2020r. poz. 2747   
65 Nr XXII/175/2020 z dnia 29 września 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia PDFUchwała Nr XXII.175.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.7.10.2020r. poz. 2748   
66 Nr XXII/177/2020 z dnia 5 października 2020r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała Nr XXII.177.2020 z dnia 5 października 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.12.10.2020r. poz. 2789   
67 Nr XXIII/185/2020 z dnia 26 października 2020r. w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała nr XXIII.185.2020 z dnia 26 październik 2020r..pdf Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 2020r. poz. 2859  
68 Nr XXIV/188/2020 z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego

PDFUchwała nr XXIV.188.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 18.12.2020r. poz. 3547  
69 Nr XXIV/194/2020 z dnia 17 grudnia 2020r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków
PDFUchwała nr XXIV.194.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 21.12.2020r. poz. 3563  
70 Nr XXIV/195/2020 z dnia 17 grudnia 2020r w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała nr XXIV.195.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 2020r. poz. 3564  
71 Nr XXIV/197/2020 z dnia 17 grudnia 2020r w sprawie zasad udzielania
i rozliczania dotacji na budowę  lub wymianę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe w Gminie Lubrza 
PDFUchwała nr XXIV.197.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 21.12.2020r. poz. 3575  
72 Nr XXIV/199/2020 z dnia 17 grudnia 2020r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2021r. PDFUchwała nr XXIV.199.2020 z dnia 17 grudnia 2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 21.12.2020r. poz. 3565  
73 Nr XXV/202/2021 z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubrza na 2021r. PDFUchwała nr XXV.202.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf
 
   
74 Nr XXV/205/2021 z dnia 23 lutego 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała nr XXV.205.2021 z dnia 23 lutego 2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 26.02.2021r. poz. 495)  
75 Nr XXVI/208/2021 z dnia 25 marca 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz sposobu obliczenia opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


PDFUchwała nr XXVI.208.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf

 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 26.03.2021r. poz. 826)  
76 Nr XXVI/209/2021 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubrza na 2021r. PDFUchwała nr XXVI.209.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 29.03.2021r. poz. 843)  
77 Nr XXVI/211/2021 z dnia 25 marca 2021r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2021

PDFUchwała nr XXVI.212.2021 z dnia 25 marca 2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 26.03.2021r. poz. 827)  
78 Nr XXVII/215/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubrza na 2021r. PDFUchwała nr XXVI.215.2021 z dnia 27 kwietnia 2021r..pdf Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z .4.05.2021r. poz. 1228)  
79 Nr XXVIII/222/2021 z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  Lubrza na rok szkolny 2021/2022 PDFUchwała nr XXVIII.222.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 25.06.2021r. poz. 1637)  
80 Nr XXVIII/223/2021 z dnia 24 czerwca 2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubrza na 2021r. PDFUchwała nr XXVIII.223.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z .19.07.2021r. poz. 1988)  
81 Nr XXVIII/226/2021 z dnia 24 czerwca 2021r.

w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała nr XXVIII.226.2021 z dnia 24 czerwca 2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z .28.06.2021r. poz. 1647)  
82 Nr XXIX/229/2021 z dnia 3 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubrza na 2021r. PDFUchwała nr XXIX.229.2021 z dnia 3 sierpnia 2021r..pdf Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z .6.08.2021r. poz. 2093)  
83 Nr XXX/232/2021 z dnia 10 września 2021r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza PDFUchwała nr XXX.232.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 74.10.2021r. poz. 2449)  
84 Nr XXX/233/2021 z dnia 10 września 2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubrza na 2021r. PDFUchwała nr XXX.233.2021 z dnia 10 września 2021r..pdf Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 17.09.2021r. poz. 2093)  
85 Nr XXXI/237/2021 z dnia 11 października 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz sposobu obliczenia opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. PDFUchwała nr XXXI.237.2021 z dnia 11 października 2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 12.10.2021r. poz. 2578)  
86 Nr XXXI/238/2021 z dnia 11 października 2021r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubrza na 2021r. PDFUchwała nr XXXI.238.2021 z dnia 11 października 2021r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 13.10.2021r. poz. 2586)  
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 


.


 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML