Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Lubrzy
48 – 231 Lubrza, ul. Wolności 73
 

Tel. 77 407 46 76; 77 407 46 79 – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
– Karolina Burmistrz
e-mail: 

Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.  z 2005 r. Nr 180,  poz. 1493 z późn. zm.).
Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy.
Zespół Interdyscyplinarny powołany został zarządzeniem  nr 0050.33.2011 Wójta Gminy Lubrza  z dnia 31 marca  2011 roku.
Posiedzenia Zespołu i grup roboczych odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

Zespół Interdyscyplinarny -  to grupa specjalistów,  która integruje i koordynuje działania mające na celu pomoc osobom i rodzinom dotkniętym  problemem przemocy oraz przeciwdziałanie przemocy.
Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie i ukierunkowane są na szukanie rozwiązań  problemów w rodzinie związanych z przemocą.
Celem głównym Zespołu jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubrzy wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

 1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy
 2. Komendy Powiatowej Policji w Prudniku,
 3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 4. Sądu Rejonowego w Prudniku,
 5. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dytmarowie,
 6. Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy,
 7. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Prudniku,
 8. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dytmarowie,
 9.  Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku,
 10.  Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze są  rodziny, w których występują  przypadki stosowania przemocy: fizycznej,  psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, zaniedbania.
Zespół Interdyscyplinarny w ramach organizowania pomocy danej rodzinie tworzy grupy robocze. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele służb oraz specjalistów kompetentnych w zakresie danego problemu współpracujący  bezpośrednio z rodziną. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak  i stosującymi przemoc.  We współpracy z rodziną  podejmują działania mające na celu pomoc  i wsparcie rodziny oraz monitorują jej dalsze funkcjonowanie.

PAMIĘTAJ, ŻE PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA.

Specjaliści mogą pomóc. Jeśli jesteś ofiara przemocy domowej lub jej świadkiem ZADZWOŃ.

OPS Lubrza tel. 77 407 46 75, 77 407 46 79 w godz. od 7 do 15 dni robocze

Komenda Powiatowa Policji w Prudniku tel. 77 77 434 18 03 lub 997 (dzielnicowy – 77 434 18 42)

Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02- telefon działa od poniedziałku do soboty w godz. 8-22

W środy w godz. od 18-22 dyżurują prawnicy.

Możesz także napisać e-mail: 

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 czynny codziennie od 12 do 20.

Porady telefoniczne dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123

Wersja XML